ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. Ο ΟΑΕΔ ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο για τη μεταστέγαση του ΚΠΑ2 ΘΗΡΑΣ.

6 Σεπτεμβρίου 2011 in Santorini Greece

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ενδιαφέρεται να μισθώσει

ακίνητο για τη μεταστέγαση του ΚΠΑ2 ΘΗΡΑΣ – Σαντορίνης.

Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να έχει εμβαδόν 80 – 100 τ.μ. για χώρο κύριας

χρήσης και επιπλέον για αποθηκευτικό χώρο τουλάχιστον 40 τμ.

Το κτίριο θα πρέπει κατά προτίμηση να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο, να είναι ευάερο

και να έχει εύκολη πρόσβαση για το συναλλασσόμενο κοινό.

Να διαθέτει εύκολη πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για εννέα (9) έτη.

To μίσθωμα που θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία

τριετία και μετά θα αναπροσαρμόζεται ανά διετία και από την έναρξη του τετάρτου

έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή

του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την

Ελληνική Στατιστική Αρχή συν μία μονάδα.

Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση μονομερώς και προ του χρόνου

λήξης αυτής αφού προηγουμένως ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή τρεις μήνες

πριν από την πρόωρη λύση της μισθωτικής σύμβασης.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα.

Το χαρτόσημο θα βαρύνει εξ’ ημισείας τους συμβαλλόμενους.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές (οικονομική σε

σφραγισμένο φάκελο και τεχνική σε σφραγισμένο φάκελο επίσης) μέχρι και

27/09/2011 στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ στην Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 8,

Τράχωνες, Τ.Κ. 166-10,Δ/νση Προμηθειών Τμήμα Στέγασης (γραφείο 231).

Σχετικά έντυπα για τη συμπλήρωση προσφορών χορηγούνται από το ΚΠΑ2 ΘΗΡΑΣ

– Σαντορίνης Παλαιό Επαρχείο ΦΗΡΑ – ΘΗΡΑΣ τηλ. 22860- 24816 , 25711 τις

εργάσιμες ημέρες από 9:00 μέχρι 15:00, όπως και από τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ στην

Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 8, Τράχωνες, Δ/νση Προμηθειών ( γραφείο 231 )

Πληροφορίες στα τηλ. της ίδιας Δ/νσης : 210-9989444, 210-9989564, 210- 9989613

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΘ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ

 

Top  Melody 

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.